خبر


112 مقاله
مهربانه در دومین همایش ملی خیر ماندگار مورد تقدیر قرار گرفت
اولین و بزرگترین رویداد خوداشتغالی کشور برگزار شد
مهربانه برای تأثیرگذاری بیشتر به سوی توانمندسازی گام برمی‌دارد