مهربانه با کمپین #میریم_مدرسه به کمک کودکان بازمانده از تحصیل می‌شتابد
مهربانه برای تأثیرگذاری بیشتر به سوی توانمندسازی گام برمی‌دارد
کمپین #۲۰ستون به ثمر نشست؛ نصب بیست سازه مقاوم برای زلزله زدگان کرمانشاه