کودک

5 مقاله
۲۹ آبان، روز جهانی کودک، به یاد کودکان زلزله‌زده کرمانشاه
۲۲ خرداد، روز جهانی منع کار کودکان