روز جهانی منع کار کودکان

1 مقاله
۲۲ خرداد، روز جهانی منع کار کودکان