توانمندسازی

3 مقاله
مهربانه برای تأثیرگذاری بیشتر به سوی توانمندسازی گام برمی‌دارد
اولین جشنواره توان تک با حضور استارتاپ‌ها و توان‌یابان برگزار شد