استارتاپ

5 مقاله
برگزاری رویداد توان‌تک، با همکاری مهربانه و موسسه آموزشی نیکوکاری رعد:
مهربانه در نمایشگاه CeBIT آلمان حضور پیدا کرد